My Writings. My Thoughts.

Thanks to all supporters of Morgan and the Orca Coalition

// February 28th, 2013 // 4 Comments » // Uncategorized

The Orca Coalition want to thank their supporters.
Many people helped out gathering information, translating, donated photos, shared Morgan’s story with others or supported us financially during the two and a half year in our fight for her freedom.

Despite we did not succeed returning Morgan back to sea, we should not forget we did make a difference. Without your help we would never have come this far, not only the means but also your support on Face Book and your perseverance gave us the energy in this long struggle.

It was great to see how we all have functioned as a team. How this team become bigger and bigger in these two and a half year and connected people worldwide. The movement against captivity is growing stronger every day. The dolphinarium in Harderwijk (the Netherlands) has indicated not to have acted in error and will take the same decision in a next similar case. So, the fight is far from over.

We would like to thank the Free Morgan Foundation for their expertise and all the reports which were important in the juridical process.
We hope your support for Morgan will continued and therefor support the Free Morgan Foundation.

I would like to thank you on behalf of the representatives within the Orca Coalition; Alex, Dos, Barbara, Elisa, Geoffrey, Nancy and Wietse.

We continue, to ensure that cetacean in the Netherlands are protected from exploitation by the entertainment industry.
As you may have heard, the Sea First Foundation and Dolphinmotion along with the Free Morgan Foundation appealed to the Council of State. Most likely this trial take place after the summer holidays. We will keep you informed.

Hester
Orca Coalition

The Orca Coalition was a collaboration between the Dutch wildlife conservation organizations Dolphin Motion, EDEV – Een DIER Een VRIEND, Bite Back, PINK!, Sea First Foundation, The Black Fish and Four Paws.

Dank aan alle supporters van Morgan en de Orka Coalitie

// February 28th, 2013 // 4 Comments » // Uncategorized

De Orka Coalitie wil iedereen die zich heeft ingezet voor Morgan hartelijke danken.
Veel mensen hebben de Orka Coalitie voorzien van informatie, foto’s en financiële middelen tijdens de twee en een half jaar durende strijd voor Morgan.

Ondanks het vooralsnog niet gelukt is Morgan terug naar zee te krijgen, moeten we niet vergeten dat we voor verandering gezorgd hebben. Zonder hulp zouden wij nooit zo ver gekomen zijn, niet alleen de middelen, maar ook de support op Face Book en het doorzettingsvermogen gaf ons energie.

Het was geweldig te zien hoe wij allen als een team gefunctioneerd hebben. Hoe deze groep groter en groter is geworden en mensen wereldwijd met elkaar verbonden heeft. Hierdoor groeit ook het steeds sterker wordende verzet tegen gevangenschap van walvisachtige.
Het dolfinarium in Harderwijk (Nederland) heeft aangegeven niet fout gehandeld te hebben en bij een eerstvolgend zelfde geval dezelfde beslissing te zullen nemen. Dat wil dus zeggen dat de strijd nog lang niet voorbij is.

Bij deze willen wij ook de Free Morgan Foundation bedanken voor hun expertise en de rapporten die een belangrijke bijdrage leverde in het proces.

Wij hopen dat de support voor Morgan zal worden voortgezet bij de Free Morgan Foundation.
Graag wil ik jullie bedanken namens de vertegenwoordigers van de organisaties binnen de Orka Coalitie; Alex, Barbara, Dos, Elisa, Geoffrey, Nancy en Wietse.

We gaan door, om er voor te zorgen dat walvisachtige in Nederland beschermd worden tegen uitbuiting door de entertainment industrie.
Zoals u wellicht hebt vernomen zijn de Sea First Foundation en Dolphinmotion samen met de Free Morgan Foundation in beroep gegaan bij de raad van state. Hoogstwaarschijnlijk zal deze rechtszaak na de zomervakantie plaatsvinden. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Hester
Orka Coalitie

De Orka Coalitie was een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse dieren- en natuurbeschermingsorganisaties Dolphinmotion, EDEV – Een DIER Een VRIEND, Bite Back, PINK!, Sea First Foundation, The Black Fish en Vier Voeters.

Appeal in lawsuit orca Morgan

// February 28th, 2013 // 8 Comments » // Uncategorized

Amsterdam, February 2013 – In December 2012 the court in Amsterdam adjudicated in the lawsuit about orca Morgan. The Orca Coalition started the lawsuit to bring Morgan back to nature, supported by international scientists and experts united in the Free Morgan Foundation. The verdict of the judge that Morgan can stay in captivity will be challenged in appeal.

The Orca Coalition is satisfied that the Free Morgan Foundation continues. Spokesperson Barbara van Genne: “The Orca Coalition was started in 2010 to prevent that Morgan would silently disappear in the dolphinarium industry. We had not expected that it would come to a long lasting lawsuit. Although we are terrified that Morgan did end up in an entertainment park, we are happy that this did not happen silently. The lawsuit started a public debate and we are sure that a next time, things will be different.”

The Orca Coalition chose not to appeal against the verdict of the judge. “The trade off between the chance that we can still get Morgan released with an appeal and the time and means this would cost, made us decide not to continue the lawsuit. Luckily, the scientists of the Free Morgan Foundation have the opportunity to do so, thanks to sponsor Sam Simon, and so they will. They work together with the legal parties of interest Dolphinmotion and the Sea First Foundation and advocate Marq Wijngaarden, that represented Morgan from the beginning.

The Orca Coalition gladly refers people who are interested in the appeal to the Free Morgan Foundation for more information:

Free Morgan Foundation
Website: http://freemorgan.org/
Facebook: https://www.facebook.com/freemorgan.org
Twitter: https://twitter.com/Free_Morgan

The Orca Coalition was a collaboration between the Dutch wildlife conservation organizations Dolphin Motion, EDEV – Een DIER Een VRIEND, Bite Back, PINK!, Sea First Foundation, The Black Fish and Four Paws.

Hoger beroep in rechtszaak orka Morgan

// February 28th, 2013 // 7 Comments » // Uncategorized

Amsterdam, februari 2013 – In december 2012 deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in de rechtszaak over orka Morgan. De Orka Coalitie spande de rechtszaak aan om Morgan terug te brengen naar de natuur, gesteund door internationale wetenschappers en deskundigen verenigd in de Free Morgan Foundation. De uitspraak van de rechter dat Morgan in gevangenschap mag blijven, zal in hoger beroep aangevochten worden.

De Orka Coalitie is tevreden dat de Free Morgan Foundation de strijd voor Morgan voortzet. Woordvoerder Barbara van Genne: “De Orka Coalitie is in 2010 opgezet om te voorkomen dat Morgan stilletjes zou verdwijnen in de dolfinariumindustrie. We hadden destijds niet verwacht dat het tot een langdurige rechtszaak zou komen. Hoewel we het verschrikkelijk vinden dat Morgan tóch in een pretpark terecht is gekomen, zijn we blij dat dat niet stilletjes gebeurd is. De rechtszaak heeft een publiek debat ontketend en we zijn ervan overtuigd dat het een volgende keer anders zal gaan.”

De Orka Coalitie heeft ervoor gekozen niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. “De afweging tussen de kans dat we Morgan alsnog vrij kunnen krijgen met een hoger beroep en de tijd en middelen dat dit zou kosten, deed ons besluiten niet verder te gaan met de rechtszaak. Gelukkig bleken de wetenschappers van de Free Morgan Group dankzij sponsor Sam Simon wel de mogelijkheid te hebben om verder te gaan, en dat zullen ze doen in hoger beroep. Ze zullen hiervoor samenwerken met belanghebbende stichting Dolphinmotion, Sea First Foundation en advocaat Marq Wijngaarden, die Morgan vanaf het begin vertegenwoordigd heeft.

De Orka Coalitie verwijst geïnteresseerden in het hoger beroep graag door naar de Free Morgan Foundation voor informatie:

Free Morgan Foundation
Website: http://freemorgan.org/
Facebook: https://www.facebook.com/freemorgan.org
Twitter: https://twitter.com/Free_Morgan

De Orka Coalitie was een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse dieren- en natuurbeschermingsorganisaties Dolphinmotion, EDEV – Een DIER Een VRIEND, Bite Back, PINK!, Sea First Foundation, The Black Fish en Vier Voeters.

Orca Coalition condemns lack of protection of wildlife

// December 13th, 2012 // 3 Comments » // news

Judgment of the court: No federal laws were violated.

Amsterdam, 13 December 2012 – Today a judge did a ruling in a more than two years of legal proceedings on the reception of Orca Morgan. The Orca Coalition filed the lawsuit to return Morgan back to nature according to a phased release plan, backed by international scientists and experts. The judge decided today that the Department has not broken any laws when they decided to entrust the decision about Morgan’s release to the Dolfinarium. The Orca Coalition is disappointed now that the legislation for the protection of wild animals has seriously failed.

In recent years, the Orca Coalition has diligently tried to give Morgan a real chance at freedom. Spokeswoman and marine biologist Barbara van Genne: “We are extremely disappointed that the legislation gives so little protection to wild animals as Morgan. Decisions about the rehabilitation of these animals should not be left to commercial stakeholders, because of the undermining of the interests of the animal, and there is no question of protection. Luckily we were able to expose this problem thanks to the support of many private supporters, and we have generated global attention for the protection of wild animals and the fate of orcas in captivity”.

The judge’s ruling does not bode well for animals in the wild. Because it means that human aid to wildlife could have an unfortunate effect when the animal in captivity is worth gold. The commercial industry can do whatever she wants and independent scientists don’t need not be taken seriously. For Morgan the future looks bleak. Scientists visited Loro Parque and showed that Morgan suffers from the constant attacks of the other orcas in the park. She is covered with scars and shows stereotyped behavior in which she injures herself. Also, she is attacked by an adult male that wants to mate with her while Morgan as much too young for that.

The Orca Coalition continues to fight for a clear separation between organizations that need to help and rehabilitate wild animals, and organizations that have commercial interest in keeping animals in captivity. “Morgan is provisionally kept in Tenerife. Fortunately, in Spain animal protectors are attracting the fate of the orca and want to continue our fight there. We’ll continue to monitor Morgan and we will help where we can. And in the Netherlands we focus on the future, to ensure that stranded cetaceans will no longer fall in the hands of the commercial industry.

“The fact that the license for the care of these animals is no longer in the name of the amusement park Dolfinarium, but in the name of SOS Dolphin, is a good first step.” says van Genne. The Orca Coalition is a collaboration between the Dutch wildlife conservation organizations Dolphin Motion, EDEV – Een Dier Een Vriend , Bite Back, PINK!, Sea First Foundation, The Black Fish and
Four Paws.

Orka Coalitie hekelt gebrek aan bescherming wilde dieren

// December 13th, 2012 // 6 Comments » // news

Uitspraak rechter: Er zijn geen wetten overtreden

Amsterdam, 13 december 2012 – Vandaag deed een rechter uitspraak in de ruim twee jaar durende juridische procedure over de opvang van orka Morgan. De Orka Coalitie spande de rechtszaak aan om Morgan terug te brengen naar de natuur volgens een gefaseerd stappenplan, gesteund door internationale wetenschappers en deskundigen. De rechter besloot vandaag dat het Ministerie geen wetten overtreden heeft toen zij het besluit over het uitzetten van de orka toevertrouwde aan het Dolfinarium. De Orka Coalitie is teleurgesteld nu blijkt dat de wetgeving voor de bescherming van wilde dieren zo ernstig tekortschiet.

De afgelopen jaren heeft de Orka Coalitie zich vol overgave ingezet om Morgan een echte kans op vrijheid te geven. Woordvoerder en mariene bioloog Barbara van Genne: “We zijn ontzettend teleurgesteld dat de wetgeving zó weinig bescherming biedt aan wilde dieren als Morgan. Beslissingen over het rehabiliteren van deze dieren zouden niet aan commerciële belanghebbenden mogen worden overgelaten, want dan delven de belangen van het dier het onderspit en is er geen sprake van bescherming. Gelukkig konden we dit probleem aan de kaak stellen dankzij de steun van vele particuliere supporters, en hebben we wereldwijde aandacht gegenereerd voor de bescherming van wilde dieren en het lot van orka’s in gevangenschap”.

De uitspraak van de rechter belooft weinig goeds voor dieren in het wild. Want het betekent dat menselijke hulp aan wilde dieren heel noodlottig uit kan pakken als het dier in gevangenschap goud waard is. De commerciële industrie kan doen en laten wat zij wil en onafhankelijke wetenschappers hoeven niet serieus genomen te worden. Ook voor Morgan ziet de toekomst er somber uit. Wetenschappers bezochten Loro Parque en toonden aan dat Morgan te lijden heeft onder constante aanvallen van andere orka’s in het park. Ze is bedekt met littekens en vertoont stereotiepe gedrag waarbij ze zichzelf verwondt. Ook wordt ze belaagd door een volwassen mannetje dat wil paren, terwijl Morgan daar nog veel te jong voor is.

De Orka Coalitie blijft vechten voor een duidelijke scheiding tussen organisaties die wilde dieren moeten helpen en rehabiliteren, en organisaties die commerciële belangen hebben bij het in gevangenschap houden van dieren. “Morgan zit voorlopig vast op Tenerife. Gelukkig zijn er in Spanje ook dierenbeschermers die zich het lot van deze orka aantrekken en ons gevecht daar voort willen zetten. We zullen Morgan in de gaten blijven houden en helpen waar we kunnen. En in Nederland richten we onze blik vooruit, om ervoor te zorgen dat gestrande walvisachtige niet meer in de handen van de commerciële industrie belanden. Het feit dat de vergunning voor opvang van deze dieren niet meer op naam van het pretpark Dolfinarium staat, maar op naam van opvangcentrum SOS Dolfijn, is daarin een eerste goede stap”, aldus Van Genne.

De Orka Coalitie is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse dieren- en natuurbeschermingsorganisaties Dolphinmotion, EDEV – Een DIER Een VRIEND, Bite Back, PINK!, Sea First Foundation, The Black Fish en Vier Voeters.

Judges to give long-awaited verdict in orca case

// December 12th, 2012 // 6 Comments » // Uncategorized

Thursday, December 13th at 13:30, the Dutch courts will give judgement in the case of orca Morgan. The lawsuit that was initiated by the Orca Coalition two years ago, saw its final hearing on November 1st. The court then announced to come with a verdict as soon as possible, especially because there are concerns about the welfare of the young orca.

Loro Parque, the Spanish amusement park where orca Morgan is being held since November 2011, tested Morgan’s hearing shortly after the last hearing of the court. The company then concluded that the animal hears less than the other orcas.

This is interesting since Morgan was not showing any hearing problems when she left she left the dolphinarium at Harderwijk, where she was previously kept. The dolphinarium had previously told the media that Morgan was responsive to sound, which might suggest that the new statement is misleading and aimed at swaying the judge’s ruling in favour of not releasing the orca, which many experts have concluded to be a good candidate for release back into the wild.

The Orca Coalition and the Free Morgan Foundation (a team of orca-experts that assists the Orca Coalition in the lawsuit) are openly questioning the findings of Loro Parque that Morgan’s hearing would be impaired. It looks more like an attempt by the marine animal industry to keep the valuable animal in captivity and disrupt any attempts of releasing her.

Either way, with the help of many orca-experts from around the world, orca Morgan has a place to go to in Norway. Several possibilities are open to give her a bright future, with a richer environment for her to live in, than a life in a small concrete tank at the entertainment park Loro Parque. The Orca Coalition hopes the judge will give orca Morgan this change when tomorrow’s ruling tomorrow will seal her fate.

The Orca Coalition is a collaboration between the Dutch wildlife conservation organizations Dolphinmotion, Een DIER Een VRIEND (EDEV), Bite Back, PINK!, Sea First Foundation, The Black Fish and Vier Voeters.

Langverwacht vonnis rechtbank over vrijlating orka Morgan

// December 12th, 2012 // 11 Comments » // Uncategorized

Donderdag 13 december om 13.30 uur doet de rechtbank Amsterdam uitspraak in de zaak orka Morgan. De bodemprocedure die ruim twee jaar geleden werd aangespannen door de Orka Coalitie, kwam op 1 november jl. voor de derde keer voor de rechter. De rechtbank kondigde toen aan zo spoedig mogelijk uitspraak te doen, omdat er zorgen zijn over het welzijn van de orka.

Loro Parque, het pretpark waar orka Morgan sinds november 2011 gehouden wordt, deed kort na de laatste hoorzitting een gehoortest bij Morgan. Daarop lieten zij via officiële berichtgeving weten dat het dier minder goed hoort dan de andere orka’s. Opvallend, omdat Morgan nog niet slechthorend was toen zij Harderwijk verliet. Het Dolfinarium liet immers in de media nog weten dat Morgan ‘goed’ reageerde op geluidsopnamen van de andere orka’s in Loro Parque. Hoe de orka de gehoorschade opgelopen kan hebben, is de Orka Coalitie een raadsel. Er bestaan antibiotica die slechthorend- of doofheid tot gevolg kunnen hebben, maar de Orka Coalitie gaat ervan uit dat Loro Parque hiervan op de hoogte is. Het bericht van de slechthorendheid is overigens nog niet bevestigd, doordat Loro Parque onafhankelijke wetenschappers niet de mogelijkheid biedt om de gehoortest te herhalen.

Vanwege de raadselachtige oorzaak en de opvallende timing van de berichtgeving, betwijfelen de Orka Coalitie en de Free Morgan Foundation (het team van orka-deskundigen dat de Orka Coalitie in de rechtszaak bijstaat) of Morgan echt slechthorend is. Het lijkt op een zoveelste poging van de industrie om het waardevolle dier niet vrij te hoeven laten. Slechthorend, doof of volledig gezond, voor Morgan is een plekje in Noorwegen gereserveerd. Er zijn verschillende mogelijkheden voor haar in de toekomst, die voor een rijkere omgeving zorgen dan een leven in Loro Parque. De Orka Coalitie hoopt op een uitspraak die Morgan spoedig de mogelijkheid geeft achter vis aan te jagen. Dit doen orka’s immers niet met hun oren, maar met sonar.

De Orka Coalitie is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse dieren- en natuurbeschermingsorganisaties Dolphinmotion, EDEV – Een DIER Een VRIEND, Bite Back, PINK!, Sea First Foundation, The Black Fish en Vier Voeters.

Comment Orca Coalition on deafness orca Morgan:

// November 15th, 2012 // 11 Comments » // Uncategorized

New attempt of commercial industry to keep valuable orca

Amsterdam, 15 November 2012 – Today Loro Parque released the news that orca Morgan is very hard of hearing or even deaf. A conspicuous notice in a conspicuous time. Orca Morgan has been in the park and despite of that the research was done after the last hearing on her captivity, and shortly before the long-awaited ruling of the court. The Orca Coalition sees this as another attempt by the commercial industry to keep the valuable animal in their possession.

For those who followed the lawsuit for the past two years, this is also a conspicuous notice. They remember the press release from the Dolphinarium and Loro Parque from more than a year ago which stated that Morgan responded so well to the sound recordings of the orcas in Loro Parque. When Morgan was still in the Dolphinarium, there seemed nothing wrong with her hearing. Only after she moved to Loro Parque suspicions of deafness were announced. This investigation was a long wait, until the moment after the hearing on her release and before the ruling on this. When a spokesperson of Loro Parque announced in the hearing on November 1st that the research would be done the following week, even the judge spoke of a remarkable timing.

As before, the commercial industry itself selected and hired the scientists for the scientific research, and once again the specialized and experienced scientists of the Free Morgan Foundation are excluded. The involved researchers who have examined whether Morgan is deaf, also have ties with the Dolphinarium and Sea World. The Orca Coalition has asked for over a year, for independent research and this was refused. The Orca Coalition therefore draws into question whether this was independent research.

The Orca Coalition suspect that this is a final attempt to influence the judges. The umpteenth predictable attempt to keep Morgan in captivity.

The Orca Coalition is a collaboration between the Dutch wildlife conservation organizations Dolphin Motion, EDEV – Een DIER Een VRIEND, Bite Back, PINK!, Sea First Foundation, The Black Fish and Four Paws.

Reactie Orka Coalitie op doofheid orka Morgan

// November 15th, 2012 // 9 Comments » // Uncategorized

Nieuwe poging van commerciële industrie om waardevolle orka te kunnen houden

Amsterdam, 15 november 2012 – Vandaag bracht Loro Parque naar buiten dat orka Morgan zeer slechthorend of zelfs doof is. Een opvallende mededeling op een opvallend tijdstip. Orka Morgan bevindt zich al een jaar in het park en desondanks werd het onderzoek pas na de laatste hoorzitting over haar gevangenschap gedaan, en kort voor de langverwachte uitspraak van de rechter. De Orka Coalitie ziet dit als een nieuwe poging van de commerciële industrie om het waardevolle dier in hun bezit te kunnen houden.

Voor degenen die de rechtszaak de afgelopen 2 jaar gevolgd hebben, is dit bovendien een opvallende mededeling. Zij herinneren zich het persbericht van het Dolfinarium en Loro Parque van ruim een jaar geleden dat Morgan zo goed reageerde op de geluidsopnamen van de orka’s in Loro Parque. Toen Morgan nog in het Dolfinarium verbleef, leek er dus niks mis met haar gehoor. Pas na haar verhuizing naar Loro Parque werden vermoedens van doofheid uitgesproken. Het onderzoek hiernaar liet echter nog lang op zich wachten, naar nu blijkt tot het moment ná de hoorzitting over haar vrijlating en vóór de uitspraak hierover. Toen een woordvoerder van Loro Parque tijdens de hoorzitting van 1 november aankondigde de week erop onderzoek te gaan doen naar het gehoor van Morgan, sprak zelfs de rechter van een opvallende timing.

Zoals al eerder heeft de commerciële industrie zelf wetenschappers uitgekozen en ingeschakeld voor wetenschappelijk onderzoek, en opnieuw worden de gespecialiseerde en ervaren wetenschappers van de Free Morgan Foundation op afstand gehouden. De betrokken onderzoeksinstituten die onderzocht hebben of Morgan doof is, hebben bovendien banden met het Dolfinarium en Sea World. De Orka Coalitie vraagt al een jaar om onafhankelijk onderzoek en dit werd geweigerd. De Orka Coalitie trekt daarom in twijfel of er sprake is van onafhankelijk onderzoek.

De Orka Coalitie vermoedt dat dit een laatste poging is om de rechters te beïnvloeden. De zoveelste voorspelbare poging om Morgan in gevangenschap te kunnen houden.

De Orka Coalitie is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse dieren- en natuurbeschermingsorganisaties Dolphinmotion, EDEV – Een DIER Een VRIEND, Bite Back, PINK!, Sea First Foundation, The Black Fish en Vier Voeters.